TOKYO MX > Animation > God "Dragon Ball Z" of animation


God "Dragon Ball Z" of animation

Broadcast information

a ... which Episode 243 came out of! Legendary Z SORD

Tuesday, March 27, 2018 broadcast

We see more


The staff cast

■The original: Akira Toriyama
■Plan: Kenji Shimizu, Kozo Morishita
■Production charge: Shoji Kishimoto, Takeshi Torimoto, Akihiko Yamaguchi, Yuichi Suenaga
■Series constitution: Takao Koyama
■Script: Hiroshi Toda, Katsuyuki Sumizawa, Aya Matsui, others
■Series director: Daisuke Nishio
■Direction: Shigeyasu Yamauchi, Mitsuo Hashimoto, Yoshihiro Ueda, others
■Character design: Minoru Maeda
■Art: Yuji Ikeda, Ken Tokushige
■Music: Shunsuke Kikuchi